Game Details

Size: 28M

Downloads: 1,000 - 5,000

Minimum Android:

Package Name: com.tienma.daichien

Published: June 3, 2015

Version: 0.8427

Developer Name: DONGPV

Developer E-mail:

Game Description

Tiên ma đại chiến là một gMO hấp dẫn với nhiều tính năng vô cùngmới lạ. Game thuộc thể loại nhập vai với lối chơi hành động, cùngcốt truyện tiên hiệp xoay quanh cuộc chiến giữa hai thế lực Tiên –Ma. Tham gia vào game người chơi sẽ được chọn 3 môn phái chính:Thần võ môn, Thanh Vân Tông, Thủy Nguyệt Cung với những ưu, nhượcđiểm khác nhau.
• Thần Võ Môn: Công kích vật lý, cận chiến, khả năng phòng ngựcao.
• Thanh Vân Tông : Công kích pháp thuật, sát thương cao, khả năngphòng thủ kém.
• Thủy Nguyệt Cung: Công kích pháp thuật, có skill hồi máu, khảnăng phòng thủ trung bình.
Nhân vật trong game có thể đeo tổng cộng 15 trang bị. Để nâng cấptrang bị, người chơi có thể cường hóa, hợp thành hoặc khảm bảothạch cho trang bị. Trong quá trình hướng dẫn các game thủ mới,người chơi sẽ nhận được thú nuôi đầu tiên, nó sẽ cùng chiến đấucùng người chơi với các kỹ năng có sẵn. Người chơi có thể nâng cấpphầm chất hoặc ngộ tính cho thú nuôi. Ngoài ra người choi còn đượctrang bị thú cưỡi, thú cưỡi trong game ngoài chức năng cưỡi để tăngtốc độ còn có thể tăng lực chiến cho nhân vật khi sở hữu chúng. Cơchế chiến đấu trong Tiên Ma Ký đi theo hướng hành động khi các đònđánh của nhân vật sẽ hoàn toàn là non-target. Tiên Ma ký sở hữu đồhọa đẹp và tương đối bắt mắt hình ảnh trong game được thiết kếtương đối mượt mà, bên cạnh các hiệu ứng chiêu thức sắc nét giúptạo thêm thiện cảm với người chơi.
Tải ngay Tiên Ma Đại Chiến để cùng trải nghiện những giây phúttuyệt vời trong thế giới Tiên Hiệp.Korean Warghost is a fascinating GMO with lots of features extremely new. RPGgenre with action gameplay, and storyline revolves around the firsthalf battle between two powerful Tien - Ma. Join the game playerswill be selected three main sects: Shen martial disciplines, ThanhVan Tong, Shui Moon Palace with the advantages and disadvantages ofdifferent.
• Spirit Martial Subject: Physical Attack, Melee, high defenseability.
• Thanh Van Tong: Attack magic, high damage, poor defensiveability.
• Mercury Moon Palace: Attack magic, with healing skill, averagedefense capabilities.
Characters in the game can wear a total of 15 equipment. To upgradeequipment, players can enhance, composite or mosaic gems to equip.In the process of guiding the new players, the players will get thefirst pet, it will be battling with the player with the skillsavailable. Players can upgrade the quality or pet enlightenment.Also the player is equipped with mounts, mounts in the game outsideof the function to speed riding can increase the forces fightingfor the character they owned. Fighting mechanisms in Tien Ma Kygoes towards strike action when the character would be entirelynon-target. Ma first sign owns relatively nice graphics andeye-catching image of the game is designed relatively smooth, sideeffects sharp moves help create sympathy with the player.
Download Now Tien Ma Dai Chien to undergo drug and great moments inworld Tien Hiep.

Free Tien Ma Dai Chien 2015 Game Download for PC – 3 Methods

Are you looking for Tien Ma Dai Chien 2015 game download for PC? If yes, then you are in the correct place.

In this guide, we’ve shared three methods to download Tien Ma Dai Chien 2015 game for Windows 11, Windows 10, Windows 7, and other versions of Windows.

These methods also work for Mac as well.

We are going to use Android Emulator to run Tien Ma Dai Chien 2015 for PC. Android Emulators are great tools for developers. They allow you to run Android apps on a PC without having a physical Android device.

We’ve shared 3 Emulators, and these are the best Emulators available right now. Of course, you can choose any of them as all three are the best.

Method 1: Download Tien Ma Dai Chien 2015 for PC using LDPlayer – Windows Only

LDPlayer is an application that allows you to run Android apps on Windows without having a physical Android device. So you can use LDPlayer to run your favorite Android apps on Windows PC.

 1. Download and run the LDPlayer installer. Installing Tien Ma Dai Chien 2015 game for PC using LDPlayer
 2. Click on the Install button on LDPlayer Installer Window. Tien Ma Dai Chien 2015 on LDPlayer installation in progress
 3. The installer will start downloading files; it can take up to 5 minutes, depending on your internet connection. Starting Tien Ma Dai Chien 2015 game
 4. Once downloading is completed, click on the Start button. Playing Tien Ma Dai Chien 2015 Game with LDPlayer
 5. LDPayer is now successfully installed.
 6. Open Store, search for Tien Ma Dai Chien 2015, and click on the Install button.
 7. Once Tien Ma Dai Chien 2015 is installed, start playing and enjoy!

Method 2: Download Tien Ma Dai Chien 2015 for PC using BlueStacks – Windows & Mac

Bluestacks is one of the oldest and most popular Android emulators available. It’s easy to set up and has a massive library of apps. In this post, we’ll show you how to install BlueStacks on your PC and run Android apps on your Windows PC.

 1. To get started, download and run the Bluestacks installer from the official website of Bluestacks. Downloading and Installing Bluestacks for Tien Ma Dai Chien 2015 Game for Free
 2. You will see the setup wizard. Click on Install Now to continue with the installation.
 3. The installer will start downloading the files; the process can take up to 5 minutes or more, depending on your internet connection speed.
 4. Once the downloading is completed, the installation process will begin.Bluestacks installation in progress
 5. After the installation is completed, the installer will start configuring Blustacks on your computer. Configuring BlueStacks
 6. After necessary configurations are done, Bluestacks will start, and you will see the Google Play Store icon, click on it. Login in to Google Account
 7. Now login to Google Play Store with your Gmail account. Tien Ma Dai Chien 2015 for PC using BlueStacks Running
 8. Now you can install any app you want. Search for Tien Ma Dai Chien 2015 and then click on the Install button.

Method 3: Download Tien Ma Dai Chien 2015 for PC using NoxPlayer – Windows & Mac

NoxPlayer is a cross-platform emulator that allows you to run Android apps on Windows PC without having a physical Android device. NoxPlayer is free software and can be downloaded for Windows and Mac.

 1. First of all, you will need to download NoxPlayer. This is the software you will use to run Android apps on Windows and Mac.
 2. Now you will need to run the installer. First, right-click on the Nox Installer and then select Run as administrator. Installing NoxPlayer for Tien Ma Dai Chien 2015 PC
 3. The installer window will pop up on your screen. Now click the Install Now button. Installation in progress
 4. The installation process will begin and will be completed in a few minutes. Launching NoxPlayer
 5. Once the installation is complete, click on the Start button to start the NoxPlayer. Login Google Account in NoxPlayer
 6. Enter your Gmail address and password on the popup to log in to Google Play Store. Playing Tien Ma Dai Chien 2015 in Windows with NoxPlayer
 7. Search for Tien Ma Dai Chien 2015 in the Google Play Store app and install it. Enjoy!

Frequently Asked Questions

How can I download Tien Ma Dai Chien 2015 on PC?

Choose one of the methods that we shared in this article and then follow it to download Tien Ma Dai Chien 2015 on a PC.

Is Tien Ma Dai Chien 2015 Free on PC?

With the methods we’ve shared in this guide, you can download them on PC.

Is Tien Ma Dai Chien 2015 available for Windows 7?

Yes, check out the guide, with the methods we’ve shared work on Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, and Mac as well.

How can I download Tien Ma Dai Chien 2015 on my Macbook?

We have shared 3 methods that you can use to download and install Tien Ma Dai Chien 2015 on your Macbook.

Who is Tien Ma Dai Chien 2015 owned by?

DONGPV is the developer and the owner of Tien Ma Dai Chien 2015.

Over to you

We shared the best three methods which you can use to play Tien Ma Dai Chien 2015 on your PC. These methods work for Tien Ma Dai Chien 2015 game download for Windows 11, 10, 8, 7, and Mac.

If you have any questions regarding Tien Ma Dai Chien 2015 PC, leave a comment in the comments section below, we will try out best to help you out.

Leave a Reply

Your email address will not be published.